Arthi Sanjeevi
2020-2021

Rakesh Sharma
2019-2020

Mukesh Mehta
2018-2019

Nagaraj Sharma
2017-2018

Chirag Shah
2016-2017

Gaurangi Patel
2015-2016

Sunitha Sharan
2014-2015

Haravu Lokesh
2013-2014

Vipul Kabaria
2012-2013

Vijay Narasimha
2011-2012

Nandkishore Shah
2010-2011

Jayadev Chowdappa

Krishan Batra

Ramanath Rao
2008-2009

Vibuthi Singh
2007-2008
Kantha Shah
2006-2007

Pawan Rattan
2005-2006

G M Ramappa
2002-2003

Venkit Iyer
2001-2002
Akshay Desai
2000-2001

Narayana Murthy Rattehalli

IVS Nath
Deepak Mukherjee Vijaynagar